Blog


22nd Yahrtzeit of the Rosh Hayeshiva, Moreinu V’Rabbeinu Harav Shmuel Yaakov Weinberg zt”l

Motzei Shabbos, Layl Yud Zayin Tamuz, the Yeshiva held a Seudas Siyum Melaveh Malka marking the 22nd Yahrtzeit of the Rosh Hayeshiva, Moreinu V’Rabbeinu Harav Shmuel Yaakov Weinberg zt”l. Speakers: Rosh Hayeshiva, Harav Aharon Feldman shlit”a, Mashgiash Ruchani, Harav Beryl Weisbord shlit”a and via video – Rabbi Avrohom Reisman from Rechovot.

Share

Recent Posts